Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Arhitektura i urbanizam
O kontinuitetu ideja i oblika u arhitekturi Ranka Radovića
Friday, 24. March 2006.
Arhitektura i urban.

Mislilac, i pisac, i predavač, i sportista, i pesnik, i pedagog, i slikar, i projektant, i crtač, i ’društveni radnik’ – jednako je arhitekta, verovao je Ranko Radović.

Postoji, međutim, u našoj (i ne samo našoj) stručnoj sredini i jedno drugačije uverenje koje je, nažalost, preovlađujuće – uverenje da je u profesiji moguće uspešno delovati jedino ako se odlučimo za sasvim određeno specijalističko polje, te da povezivanje različitih oblasti unutar arhitekture nije ni potrebno, ni korisno, ni poželjno, a težnja za istovremenim bavljenjem drugim umetnostima ili naukom, neizostavno sobom nosi površnost, osrednjost, pa i diletantizam. Ličnost, pojava, rad i uticaj Ranka Radovića predstavljali su značajan, pa, možda, i neprijatan presedan.

Disciplina arhitekture i sloboda duha
Thursday, 23. March 2006.
Arhitektura i urban.

Arhitekta Ivan Antić

U svakom vremenu izdavajaju se ličnosti koje svojim talentom, kreativnošću, znanjem, umešnošću, prevazilaze ograničavajuće datosti i uspevaju da se iskažu. Jedan od takvih stvaralaca je arhitekta – akademik Ivan Antić koji je u svojim projektima kroz sopstveno arhitektonsko "veruju" uspeo da izrazi ideale doba u kojem je stvarao. Njegove građevine - remek dela srpske moderne arhitekture: zgrade Muzeja savremene umetnosti na Ušću u Beogradu, muzej žrtvama streljanja u Šumaricama, sportske dvorane, javni i poslovni objekti, predstavljaju neponovljive arhitektonske tvorevine. To su svrhovite i estetizovane graditeljske forme, gotovo sublimat opredmećenja sadržinskih i konstruktivnih zahteva.

Strukturne promene veličine naselja na planinskim područjima Srbije
Tuesday, 24. May 2005.
Arhitektura i urban.

U radu se ističe značaj hijerarhije naselja po veličini i njihove pravilne strukture kao indikatora ocene nivoa razvijenosti određene prostorne celine. Ukazuje se da na nerazvijenim područjima dolazi do porasta broja malih sela, posebno onih veličine do 100 stanovnika, što znatno otežava obnovu i revitalizaciju ruralnih područja, a posledica je njihovog demografskog pražnjenja. Negativni trendovi smanjivanja broja većih naselja i povećavanja broja manjih naselja intenzivno su izraženi na planinskim područjima, u odnosu na Centralnu Srbiju u celini.

Primena Geografskog Informacionog Sistema (GIS-a):
Sunday, 22. May 2005.
Arhitektura i urban.“POTENCIJALI NASELjA DUŽ TRAMVAJSKIH ŠINA”

Oblast urbanog i regionalnog planiranja suočava se sa fundamentalnim promenama prouzrokovanim korišćenjem kompjuterski baziranih modela u planerskoj praksi i edukaciji. Jedna od ključnih promena je upotreba moćnog, jeftinog i lakog za korišćenje Geografskog Informacionog Sistema (GIS) softvera i hardvera. To je dovelo do stvaranja ekstenzivnih prostornih baza podataka i učinilo GIS jednim od neophodnih instrumenata za rešavanje nekih planerskih i menad`mentskih zadataka kao što su: monitoring korišćenja zemljišta, primena propisa i praćenje dozvola. U ovom prilogu prikazan je primer primene GIS-a u naučno istraživačkom projektu “Razvoj naselja duž regionalne tramvajske linije-primer doline Murgtal”, Univerziteta Karlsrue (Nemačka). Uz pomoć GIS-a proračunati su i prikazani na internetu potencijali lokacija za izgradnju poluprečniku od 500 m od postojećih i planiranih tramvajskih stanica.

Uticaj transevropskih transportnih koridora na regionalni
Sunday, 22. May 2005.
Arhitektura i urban.I AGLOMERACIONE SISTEME
- iskustva u Srbiji –

U radu se polazi od pretpostavke da se uticaj transevropskih saobraćajnih koridora različito manifestuje na makro, mezo i mikroregionalnom planu, odnosno da se povećava sa snižavanjem regionalnog nivoa. Ukazuje se na moguće pristupe istraživanju pozitivnih i negativnih efekata transevropskog saobraćajnog koridora. Jedno od pitanja je da li i koliko ovi koridori mogu da utiču na razvoj makro i mezo regionalnih celina i aglomeracionih sistema u pogledu kretanja, rada, stanovanja, raspodele, specijalizacije funkcija naselja i sl.

Novi modeli stanovanja
Friday, 20. May 2005.
Arhitektura i urban.

Tema EUROPAN 7 konkursa bila je traganje za novim, eksperimentalnim urbano-sociološkim modelima na sub-urbanim teritorijama velikih gradskih celina sa ciljem stvaranja strategije za reintegraciju i revitalizaciju zapostavljenih i zaostalih delova gradskog tkiva. Konstruktivnom interpretacijom i analizom savremenog života i urbanog ritma grada, traga se za skrivenim potencijalima i progresivnim konceptualnim rešenjima u okviru izabranih prigradskih lokacija, koja u sebi imaju potencijal univerzalnog.

Principi učenja i nastave stranog jezika na Arhitektonskom fakultetu
Monday, 16. May 2005.
Arhitektura i urban.

U ovom radu povlači se donekle neuobičajena paralela između arhitekture i učenja/nastave (learning/teaching) stranog jezika. Smatra se da obe delatnosti podrazumevaju slične procese - projektovanje i građenje, ali u različitim svetovima. Jednom -materijalne kulture. Drugom - u sferi idejnih konstrukcija neke strane kulture čije materijalne i duhovne objekte treba segmentovati, klasifikovati, imenovati i njihova imena naučiti...ceo taj proces odvija se na drugi način od onog s kojim s student susreo u svom maternjem jeziku. U istraživanju principa nastave i učenja metodološki se polazi od principa arhitekture izraženih u knjizi ispovesti “Confessions” savremenog češkog arhitekte Jana Kaplickog osnivača studijske grupe Future systems sa sedištem u Londonu. Pokušava se pronaći koliko principi koje ovaj arhitekta opaža kao relevantne za arhitektonski proces mogu biti primenjeni i u jednoj na izgled udaljenoj sferi ljudske delatnosti – učenju i nastavi stranog jezika na arhitektonskom fakultetu.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije