Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Put i saobracaj
Autoput E-75 Beograd - Niš - granica sa BJR Makedonijom
Tuesday, 22. November 2005.
Put i saobracajPROBLEMI FAZNE GRADNJE AUTOPUTA JUŽNO OD NIŠA

U članku se daje pregled izgrađenosti svih puteva unutar Koridora 10, najvažnijeg putnog pravca Srbije, koji dolazi iz Hrvatske postojećim autoputem E-70 i ide do Beograda, tu prima krak sa severa E-75 (Hor-goš - Beograd), pa zajedno čine Koridor 10 do Niša. Tu se ponovo raz-dvajaju – jedan krak ide od Niša ka bugarskoj granici preko Pirota (E-80), a drugi ide na jug prema Vranju i granici sa BJR Makedo-nijom (E-75). Autor se zbog bezbednosti učesnika u saobraćaju zalaže za takav sis-tem gradnje autoputa u ekonomski iznuđenim fazama, pri kome se os-posobljavaju samo pojedini odseci, ali u kompletnom autoputskom pro-filu. Takvim modelom dobijamo desetak kilometara kompletnog auto-puta, pa onda desetak kilometara starog puta za motorni saobraćaj brzinama 60-80 km/h, pa ponovo autoput, itd.

Sanacioni radovi na novoj levoj traci autoputa E-75
Thursday, 10. November 2005.
Put i saobracaj

U radu su prikazani postupci primenjeni na novoj levoj traci autoputa E-75, Novi Sad - Beograd od km 141+400 do 173+450 radi određivanja stanja izvedenih radova završno sa posteljičnim slojem. Za ove potrebe sprovedena su obimna ispitivanja deflektometrom, lakim padajućim tegom i statičkim opterećenjem ploče prečnika 30 cm. Nakon izvršenog određivanja deonica sa nezadovoljavajućim rezultatima izvedeni su sanacioni radovi kojim je trasa dovedena u stanje predviđeno projektom pogodnim za polaganje asfaltnog zastora.

 
Specijalne biblioteke
Wednesday, 09. November 2005.
Put i saobracaj

Specijalna biblioteka je informacioni centar koji treba da obezbedi pristup specijaliziranim informacijama, namenjenim potrebama posebne grupe korisnika. Zadatak specijalne biblioteke je da pronalazi, sakuplja, odabira i klasifikuje informacije iz određene oblasti ljudskog znanja. Biblioteka ne snabdeva korisnike samo traženim informacijama, već daje informacije i bez zahteva, ako te informacije korisniku mogu biti interesantne. Cilj rada jeste pokušaj da se sa različitih aspekata, u kratkim crtama, osvetli fenomen specijalnih biblioteka, da se ukaže na njihov početak uopšte, da se predstavi njihov razvoj i značaj, objasni njihova svrsishodnost, da se istaknu prednosti sistematskog pristupa upravljanju u vremenu znanjem i informacijama, čiji su najbogatiji i najsigurniji predstavnici upravo bibliotekari i informatičari.

Učlanjenje instituta za puteve u FEHRL
Wednesday, 09. November 2005.
Put i saobracaj

Ovaj članak daje u kratkim crtama osnovne podatke o forumu FEHRL koji objedinjuje evropske istraživačke centre za oblast puteva iz 27 država Evrope (EU, EFTA, ostali). Pored toga, dat je i osvrt na organizaciju, delatnost, istraživačke programe i perspektive foruma FEHRL, kao i na činjenicu da je Institut za puteve a.d. postao punopravni član ove organizacije.

Projektovanje i građenje mosta
Tuesday, 08. November 2005.
Put i saobracajNA DENIVELISANOJ RASKRSNICI AUTOPUTA I ULICE PROLETERSKE SOLIDARNOSTI NA NOVOM BEOGRADU

U radu je prikazan projekat mostovske konstrukcije na denivelisanoj raskrsnici autoputa Beograd - Šid i Ulice proleterske solidarnosti na Novom Beogradu. Mostovska konstrukcija je ramovska armiranobetonska pločasta konstrukcija sa više otvora. Najveći raspon je iznad postojećih traka autoputa i iznosi 28 m. Gornja konstrukcija mosta je punog poprečnog preseka i lije se na licu mesta, osim kod najvećih otvora iznad autoputa kod kojih su ošupljeni poprečni preseci koji se izvode u montažnom sistemu. Mostovska konstrukcija rešena je integralno na celoj petlji sa dilatacijama samo nad krajnjim stubovima.

Iskustva u radu sertifikacionog tela Instituta za puteve, A.D. - Beograd
Tuesday, 08. November 2005.
Put i saobracaj

Od strane Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore - JUAT, Institut za puteve je akreditovan kao organizacija za sertifikaciju proizvoda, rešenje broj 04-006. Rešenje je stupilo na snagu 01.09.2003. godine sa rokom važenja od 5 godina.Formirano sertifikaciono telo za proizvode, svoja pravila i postupke sertifikacije počelo je da primenjuje od početka 2004. godine. Prva iskustva u radu sertifikacionog tela na sertifikaciji proizvoda za proteklih 10 meseci prikazuju se u ovom radu.

Tunel ''Ovčar banja'' na magistralnom putu M-5
Monday, 07. November 2005.
Put i saobracajUŽICE-ČAČAK, DEONICA: OBILAZAK OVČAR BANJE

Prikazan je projekat tunela "Ovčar Banja" dužine 430 m na magistralnom putu M-5 Užice - Čačak na novoprojektovanoj obilaznici oko Ovčar Banje dužine 1534 m. Obrazložena je neophodnost obilaznice, tunela i mosta preko Zapadne Morave, detaljno su prikazani konstruktivni elementi tunela, geološki uslovi terena, tehnologija izvođenja tunela i hidroizolacija, predviđeni istražni radovi pre izrade glavnog projekta, prognozirana je dinamika izvođenja tunela, data je detaljna analiza uticaja planiranih radova, objekata i njihove eksploatacije na životnu sredinu i predložene su mere zaštite u području Ovčarsko-Kablarske klisure zaštićene kao prirodno dobro i predeo izuzetnih odlika i značaja, sa manastirima Blagoveštenje i Ilinje koji se nalaze u neposrednoj blizini.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije