Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Put i saobracaj
Praktični opiti za dinamička ispitivanja asfaltnih mešavina
Tuesday, 02. March 2004.
Put i saobracaj- Primena u svetu i kod nas

Osamdesetih godina u Velikoj Britaniji urađen je veliki projekat pod nazivom "BITUTEST" koji je imao zadatak da razvije proceduru i opremu za ispitivanje asfaltnih mešavina. U ovom radom je prikazana oprema (koju je kupio Institut IMS - Centar za puteve) i opiti koji su proistekli iz ovog projekta kao rezultat opsežnog ispitivanja, a sada se vrše i kod nas.

Mreža vangradskih puteva Republike Srbije
Tuesday, 02. March 2004.
Put i saobracaj- Stanje, osnovni problemi i mogućnosti razvoja

U radu se razmatraju karakteristike vangradske putne mreže Republike Srbije kao glavne komponente saobraćajne osnove i suštinski pokazatelj stanja ponude saobraćajnih usluga. On uključuje kratku istoriju razvoja puteva u Srbiji, informacije o sadašnjim razmerama putne mreže, klasifikaciji putnih deonica i njenu saglasnost sa prostornim razvojem i drugim saobraćajnim sistemima. Postojeće stanje se koncentriše na kvalitet ponude i povezano je sa karakteristikama potražnje kako bi se naglasili osnovni problemi koji zahtevaju koordinirane aktivnosti u budućnosti.

Karakteristike potražnje putnog saobraćaja u Republici Srbiji
Tuesday, 02. March 2004.
Put i saobracaj- Trendovi, postojeće stanje i prognoze

U radu se razmatraju rezultati kvantitativnih i kvalitativnih analiza promena potražnje putnog saobraćaja na mreži Srbije zadnjih 25 godina sa naglaskom na period 1990-2001. Analiza raspoloživih podataka brojanja usmerena je na nivo celovite vangradske putne mreže sa detaljnijim osvrtom na međunarodne tokove na putnim deonicama koridora X, Xb i Xc. Prognoza buduće potražnje zasnovana na različitim scenarijima je generalno prikazana zajedno sa preporukama za potrebne aktivnosti u oblasti regionalne saradnje.

Uticaj transevropskih saobraćajnih koridora na regionalni razvoj i aglomeracione
Wednesday, 09. April 2003.
Put i saobracaj

U radu se polazi od pretpostavke da se uticaj transevropskih saobraćajnih koridora različito manifestuje na makro, mezo i mikroregionalnom planu, odnosno da se povećava sa snižavanjem regionalnog nivoa. Ukazuje se na moguće pristupe istraživanju pozitivnih i negativnih efekata transevropskog saobraćajnog koridora. Jedno od pitanja je da li i koliko ovi koridori mogu da utiču na razvoj makro i mezo regionalnih celina u pogledu kretanja, rada, stanovanja, raspodele i specijalizacije funkcija naselja i sl. Analiziraju se uticaji autoputa i železničke pruge na organizaciju i namenu urbanog prostora i promene u ekonomskom i socijalnom životu lokalnog stanovništva u koridoru "H", na deonici od Beograda do Niša. Transevropski i magistralni infrastrukturni koridori predstavljaju jedan od značajnih preduslova i podsticaja za razvoj, ali ne mogu sami po sebi da generišu očekivani razvoj, bez podrške odgovarajućih mera i instrumenata različitih politika. Kao jedna od mera predlaže se izrada analize prostornog uticaja za transevropske i magistralne saobraćajne koridore u procesu sektorskog planiranja i pripreme tehničke dokumentacije. Ključne reči: transevropski saobraćajni koridor, uticaji, regionalni razvoj, aglomeracioni sistem, indikator, kriterijum.

Uzroci procurivanja vode kroz gornju ploču podzemnih konstrukcija i predlog mera
Wednesday, 09. April 2003.
Put i saobracaj

U poslednjih desetak godina na više veoma značajnih objekata u Beogradu postavljena je hidroizolacija koja se u praksi iskompromitovala, pa je podzemna voda našla puteve kojima procuruje u te objekte i čini ih manje podobnim za korišćenje.

U ovom referatu se opisuje rešenje sa tom izolacijom, daje se kritika tog rešenja i daju predlozi za sanaciju.

U referatu se ne daju podaci o kojim se objektima radi (iz razumljivih razloga), ali je problematika koja se razmatra primenjiva na značajnom broju objekata.

Rehabilitacija kolovoznih konstrukcija
Monday, 07. April 2003.
Put i saobracajprimenom postupka duboke reciklaže na licu mesta po hladnom postupku

U članku se daje kratak prikaz "Uputstva i tehničkih uslova za duboku reciklažu na licu mesta po hladnom postupku kod rehabilitacije kolovoznih konstrukcija - projek- tovanje, izvođenje, kontrola". Ovaj materijal je pripremila radna grupa* koju je formirala Direkcija za puteve, sa ciljem da se podstakne primena savremenih tehnologija u rehabilitaciji putne mreže Srbije.

Novoklasični postupak analize praktičnog kapaciteta osnovnih odseka autoputeva i
Monday, 07. April 2003.
Put i saobracaj

Predmet ovog članka posvećen je izlaganju delimično unapređenog izvornog novoklasičnog postupka . Unapređenje se ogleda u poboljšanju postupka analize praktičnog kapaciteta osnovnog odseka autoputa i dvotračnog puta na kritičnim uzdužnim nagibima i u horizontalnim krivinama na kojima je brzina merodavnog vozila u slobodnom toku manja od brzine pri osnovnom kapacitetu. Navedeno poboljšanje zasnovano je na rezultatima utvrđenim u doktorskoj disertaciji Draženka Glavića pod nazivom "Prilog utvrđivanja uticaja krivinskih karakteristika na praktični kapacitet i nivo usluge puteva".

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije