Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Modul Štampaj E-mail

O legalizaciji objekata u predlogu novog zakona

Thursday, 05. November 2009.
ModulPredlogom zakona o uređenju prostora i izgradnji u posebnom poglavlju uređena je i legalizacija objekata. Legalizacija, u smislu ovog zakona, jeste naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole.

Građevinska dozvola, prema ovom zakonu, može se izdati i za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta. Takođe, prema odredbama ovog zakona koje se odnose na legalizaciju moguće je izdati upotrebnu dozvolu i za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, kod kojih postoji odstupanje od tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, odnosno od odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ako ispunjavaju i druge uslove za korišćenje, a koriste se bez upotrebne dozvole. Poput ranijih zakonskih rešenja, i ovim predlogom zakona predviđena je mogućnost izdavanja građevinske i upotrebne dozvole jednim rešenjem i to samo u slučaju kada organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole, odnosno bez odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje.


Novina...

... u ovom zakonskom predlogu u odnosu na ranija rešenja jeste da se naknada za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije, za porodične stambene objekte do 100 m2, objekte izgrađene iz sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno sredstava pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, utvrđuje na osnovu kriterijuma propisanih u podzakonskom aktu koji u skladu sa zakonskim ovlašćenjem donosi ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Postupak legalizacije pokreće se po zahtevu vlasnika bespravno izgrađenog objekta, odnosno njegovog dela i taj zahtev se podnosi u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Prijava bespravno izgrađenog objekta koja je podneta po važećem zakonu smatraće se zahtevom u smislu ovog zakona. Dakle, vlasnici bespravno izgrađenih objekata, odnosno delova objekta, koji su podneli prijavu za legalizaciju po ranije važećem zakonu u propisanim rokovima, nemaju obavezu podnošenja ponovnog zahteva.Naknadno izdavanje građevinske dozvole

Predlogom zakona utvrđeno je da se za određene objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane ili dograđene bez građevinske dozvole ne može naknadno izdati građevinska dozvola (npr. objekti izgrađeni na klizištu, močvarnom tlu i sl, izgrađeni, odnosno rekonstruisani od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta, izgrađeni na površinama javne namene, odnosno zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina za koje se utvrđuje opšti interes, u skladu sa posebnim zakonom, izgrađeni, odnosno rekonstruisani u zoni zaštite prirodnog ili kulturnog dobra i dr.). Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za legalizaciju razlikuje se i zavisi od vrste, namene veličine objekta i sl. Tako primera radi, uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole za porodične stambene objekte do 100 m2 i stambene objekte preko 100 m2 sa jednim stanom, podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, fotografije objekta i tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta i dokaz o uplati administrativne takse.


Dokumenta koja se prilazu uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole

Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole za stambene objekte sa više stanova, stambeno-poslovne objekte, poslovne i proizvodne objekte podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, fotografije objekta i zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom, izrađen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova i dokaz o uplati administrativne takse. Karakteristično je da zahtev za ove objekte može podneti i svaki vlasnik posebnog fizičkog dela objekta.


Uz zahtev za izdavanje naknadnog rešenja o prijavi radova za izgradnju pomoćnih objekata podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu i fotografije pomoćnog objekta. Iz ove odredbe proizlazi da se za ove objekte ne izdaje građevinska dozvola već se oni mogu legalizovati izdavanjem naknadnog rešenja o prijavi radova. Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole za objekte izgrađene iz sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno sredstava pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave podnosi se zapisnik o izvršenom veštačenju o tehničkoj ispravnosti i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta, izrađen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

Za naknadno izdavanje građevinske dozvole za radove na izgradnji objekta za koji je izdato odobrenje za izgradnju po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, a kojim je odstupljeno od izdatog odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, uz zahtev podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa ovim zakonom i dokaz o uplati administrativne takse. Predlogom zakona je predviđeno da će se kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na građevinskom zemljištu smatrati i:
  • pravnosnažna sudska odluka kojom je utvrđeno pravo svojine na zemljištu, koju vlasnik pribavi u skladu sa propisima o svojinskim odnosima;
  • ugovor o prenosu prava korišćenja, odnosno kupovini zemljišta, koji je zaključen do 13. maja 2003. godine između tadašnjeg korisnika zemljišta i podnosioca zahteva i koji je overen kod nadležnog suda;
  • ugovor o kupovini objekta ili objekta u izgradnji između vlasnika, odnosno korisnika zemljišta i podnosioca zahteva, koji je overen kod nadležnog suda;
  • ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta zaključen između vlasnika, odnosno korisnika zemljišta i podnosioca zahteva, koji je overen kod nadležnog suda;
  • pravosnažno rešenje o nasleđivanju;
  • pravosnažno rešenje o statusnoj promeni privrednog društva iz koga se na nesporan način može utvrditi pravni kontinuitet podnosioca zahteva.

Izdavanje rešenja

Ako nadležni organ nakon sprovedenog postupka utvrdi da ne postoji mogućnost legalizacije, rešenjem će odbiti zahtev. Na ovo rešenje može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja, a ako je rešenje donelo nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, može se tužbom pokrenuti upravni spor. Kad nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost legalizacije, obaveštava podnosioca zahteva da u roku od 60 dana dostavi dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište. Po dostavljanju propisanih dokaza, nadležni organ je dužan da u roku od 15 dana izda građevinsku i upotrebnu dozvolu jednim rešenjem. Predlogom zakona predviđeno je da ministar nadležan za poslove građevinarstva propise blaže kriterijume iz ovog zakona u pogledu objekata koji se ne mogu legalizovati, kao i način izrade i sadržinu tehničke dokumentacije propisane za postupak legalizacije, zatim sadržinu projekta izvedenog objekta i sadržinu i način izdavanja građevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije. Predloženim zakonskim rešenjima takođe je predviđeno da se rušenje objekata, koji su izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do dana stupanja na snagu ovog zakona, neće izvršavati niti će se za te objekte donositi rešenje o uklanjanju do pravosnažno okončanog postupka legalizacije, s tim sto će građevinski inspektor posle toga doneti bez odlaganja rešenje o uklanjanju objekta ako rešenje o rušenju nije doneto i u slučaju ako utvrdi da se objekat gradi ili je njegovo građenje završeno bez građevinske dozvole posle stupanja na snagu ovog zakona. Napominje se da je predloženim zakonskim rešenjem, kao i sada važećim zakonom, propisano da objekat koji se koristi za stanovanje, a za koji je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ovim zakonom, može biti privremeno, do pravosnažnog okončanja postupka legalizacije, priključen na elektroenergetsku, gasnu, telekomunikacionu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju.


Obaveza jedinice lokalne samouprave

I na kraju, Predlogom zakona utvrđena je obaveza jedinice lokalne samouprave da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostave ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva spisak svih objekata izgrađenih, odnosno rekonstruisanih ili dograđenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu porušeni na osnovu zakona koji prestaje da vazi danom stupanja na snagu ovog zakona. Spisak ovih objekata obavezno treba da sadrži datum izgradnje, odnosno rekonstrukcije ili dogradnje objekta, namenu objekta, površinu, ime vlasnika objekta, kao i podatke o donetom rešenju o rušenju.


Napomena

S obzirom na podnete amandmane na predlog ovog zakona moguće je da i odredbe koje se odnose na legalizaciju pretrpe određene izmene naročito u pogledu predloženih rokova za legalizaciju.


(Modul br. 58)Preporučene knjige:

Sistem standarda za građevinski menadžment

Cena: 1417.5 dinara
Građevinska mehanizacija

Cena: 1680 dinara

Podelite ovu stranicu sa prijateljima:
Google! Facebook! Twitter! LinkedIn!
Sledeći članakPrethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije Modul:
 
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije