Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Konkursi i Tenderi Štampaj E-mail

Izvođenje radova na izgradnji mosta na reci Pčinji u selu Donja Trnica, opština Trgovište

Tuesday, 28. September 2010.
Konkursi i TenderiMinistarstvo za Nacionalni investicioni plan Beograd (Stari Grad), Vlajkovićeva 10, objavljuje javni poziv,
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet javne nabavke: O/127-2010-Izvođenje radova na izgradnji mosta na reci Pčinji u selu Donja Trnica, opština Trgovište

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama, uslove u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta definisane konkursnom dokumentacijom, kao i: • Da su u prethodnih 5 obračunskih godina, po osnovu izvedenih građevinskih radova na regulaciji rečnih tokova, izgradnji mostova, vijadukta, propusta i nadvožnjaka, ostvario poslovni prihod u iznosu od minimum 20.000.000,00 dinara, od čega najmanje jedan posao u minimalnoj vrednosti od 4.000.000,00 dinara.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda, a elementi kriterijuma za vrednovanje ponuda su :
1) ponuđena cena – 80 pondera;
2) rok izvođenja radova – 20 pondera;

Konkursna dokumentacija zajedno sa Potvrdom o preuzimanju biće objavljena na veb adresi Ministarstva za Nacionalni investicioni plan www.mnip.gov.rs. Zainteresovani ponuđači je mogu preuzeti elektronskim putem do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle navedenog roka konkursna dokumentacija se ne može preuzeti

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu Naručioca – Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, Vlajkovićeva 10, Beograd, svakog radnog dana od 09 do 16 časova i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti sa naznakom - Ponuda za JAVNU NABAVKU BR. O/127-2010 – IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI MOSTA NA RECI PČINjI U SELU DONjA TRNICA, OPŠTINA TRGOVIŠTE (NE OTVARATI). Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30-ti dan od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“, i to do 10,00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se sprovesti 30-tog dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“, i to u 10,30 časova u prostorijama Ministarstva za Nacionalni investicioni plan, Vlajkovićeva 10, u Beogradu, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Ukoliko dan za dostavljanje ponuda ili za javno otvaranje ponuda padne u neradni dan, kao poslednji dan za dostavljanje ponude smatra se prvi naredni radni dan do 10,00 časova, odnosno javno otvaranje ponuda će se sprovesti prvog narednog radnog dana u 10,30 časova

Okvirni rok u kome će Naručilac doneti Odluku o dodeli ugovora je 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuđači se mogu uveriti u sve uslove gradnje, tehničku dokumentaciju i steći kompletan uvid radi davanja odgovarajuće ponude 17 – og ( sedamnaestog ) dana u 11,00 sati, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku RS“, na lokaciji na kojoj će se radovi i izvoditi. Osoba za kontakt je Nemanja Isailović, telefon 011/3334-119, u periodu od 09 do 16 časova. Osoba za kontakt koja će pružati dodatne informacije je Ivana Janačković, e-pošta: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Javascript da bi ste je videli. , telefon 011/333-4157 u periodu od 12.00-16.00 časova.

Ostale informacije:
Oglas je objavljen na portalu UJN , dana: 27.sep 2010 .Preporučene knjige:

Crvena knjiga, Uslovi ugovora za gra?evinske radove, izdanje iz 1999 godine, Conditions of contract for constructionCrvena knjiga, Uslovi ugovora za građevinske radove

Cena: 4437.8 dinara
Žuta knjiga, Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove, izdanje iz 1987 godine, Conditions of contract for electrical and mechanical worksŽuta knjiga, Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove

Cena: 4437.8 dinara

Podelite ovu stranicu sa prijateljima:
Google! Facebook! Twitter! LinkedIn!
Sledeći članakPrethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije Konkursi i Tenderi:
 
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije