Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Konkursi i Tenderi Štampaj E-mail

Izvođenje radova na popločavanju trotoara u okviru poboljšanja magistralnog puta M-5

Tuesday, 28. September 2010.
Konkursi i TenderiDirekcija za građevinsko zemljište i izgradnju JP Ćićevac, Ćićevac, Karađorđeva 116, objavljuje javni poziv,
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti
Predmet javne nabavke: Izvođenje radova na popločavanju trotoara u okviru poboljšanja magistralnog puta M-5,L-8438m, deoniva kroz Ćićevac u Karađorđevoj ulici /deo/. JN br.12/2010

Opis predmeta:
Izvođenje radova na popločavanju trotoara u okviru poboljšanja magistralnog puta M-5,L-8438m, deoniva kroz Ćićevac u Karađorđevoj ulici /deo/.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama dokazuje se dokumentima iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, koji mogu biti u neoverenim fotokopijama, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom ili izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću o ispunjenosti obaveznih uslova u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti(„Službeni glasnik RS“, broj 50/09). Izabrani ponuđač će u roku koji odredi naručilac, a ne duže od tri dana od dana prijema pisanog poziva naručioca, dostaviti original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama. Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu. Ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 44. stav 2. tač. 1) do 5) Zakona o javnim nabavkama na način određen članom 45. Zakona o javnim nabavkama. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz člana 44. ovog zakona na način određen konkursnom dokumentacijom. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 44. stav 2. tač. 1) do 5) Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 45. ovog zakona, a ostale uslove iz člana 44. ovog zakona ispunjavaju zajedno. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće u više od jedne ponude u kojima je ponuđač uključen, rezultiraće odbijanjem tih ponuda kao neispravnih.
Ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima, odnosno grupa ponuđača je u obavezi da uz ponudu dostave:
Originalna pisma o namerama banke za izdavanje neopozivih i bezuslovnih bankarskih garancija, plativih na prvi poziv bez prigovora, i to:
a) original pismo o namerama banke za izdavanje neopozive i bezuslovne garancije za povraćaj avansnog plaćanja, plative na prvi poziv bez prigovora u visini traženog avansa, sa rokom važnosti najmanje 15 dana dužim od potpisivanja zapisnika o primopredaji;
b) original pismo o namerama banke za izdavanje neopozive i bezuslovne garancije za dobro izvršenje posla, plative na prvi poziv bez prigovora, u iznosu od 5% od vrednosti ugovora, sa rokom važnosti 60 dana dužim od ugovorenog roka za završetak radova;
v) original pismo o namerama banke za izdavanje neopozive i bezuslovne garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, plative na prvi poziv bez prigovora, u iznosu od 5% od vrednosti ugovora, sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog roka za završetak radova. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena.

Rok za preuzimanje konkursne dokumentacije je od 27.09.2010.godine do 01.10.2010 godine. Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti u naznačenom roku u Opštini Ćićevac- Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju JP Ćićevac Karađorđeva br. 104, Ćićevac 37210, radnim danima od 8,00 do 15,00 časova. Posle navedenog roka konkursna dokumentacija se ne može preuzeti.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj koverti na kojoj je na prednjoj strani napisan tekst: „Ponuda - ne otvaraj“- „Popločavanje trotoara u okviru poboljšanja magistralnog puta M-5, deoniva kroz Ćićevac L-8438m u Karađorđevoj ulici /deo/“, broj javne nabavke 12/2010. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, broj telefona i adresu ponuđača. Krajnji rok za dostavljanje ponude je 01.10.2010. godine u 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu sa naznakom da je ista neblagovremena.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 01.10.2010 godine 12,15 časova u Direkciji za gra|evinsko zemqi{te i izgradwu JP ]i}evac, Karađorđeva br. 104, 37210 Ćićevac, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenje za zastupanje. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Okvirni rok u kome će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude je do 7 dana od dana otvaranja ponude.

Osoba za kontakt je Jovica Bogdanović, kontakt telefon (037) 811-804, (037) 811-260 lok23.

Ostale informacije:

Oglas je objavljen na portalu UJN , dana: 27.sep 2010 .Preporučene knjige:

Projektovanje i izvođenje električnih instalacija

Cena: 1575 dinara
Crvena knjiga, Uslovi ugovora za gra?evinske radove, izdanje iz 1999 godine, Conditions of contract for constructionCrvena knjiga, Uslovi ugovora za građevinske radove

Cena: 4437.8 dinara

Podelite ovu stranicu sa prijateljima:
Google! Facebook! Twitter! LinkedIn!
Sledeći članakPrethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije Konkursi i Tenderi:
 
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije