Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Konkursi i Tenderi Štampaj E-mail

Zimsko održavanje lokalnih puteva na teritoriji Opštine Sokobanja

Thursday, 23. September 2010.
Konkursi i TenderiDirekcija za urbanizam i izgradnju - Sokobanja, Vojislava Ilića 2, objavljuje javni poziv,
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet javne nabavke: Zimsko održavanje lokalnih puteva na teritoriji Opštine Sokobanja u 2010/2011. godini.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama ponuđač dokazuje dokumentima iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, koji mogu biti u neoverenim fotokopijama, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Izabrani ponuđač će u roku koji odredi naručilac, a ne duže od tri dana od dana prijema pismenog poziva naručioca dostaviti original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama. Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 44. stav 2. tač. 1) do 5) Zakona o javnim nabavkama na način određen članom 45. Zakona o javnim nabavkama. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz člana 44. ovog zakona na način određen konkursnom dokumentacijom. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 44. stav 2. tač. 1) do 5) Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 45. ovog zakona, a ostale uslove iz člana 44. ovog zakona ispunjavaju zajedno. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće u više od jedne ponude u kojima je ponuđač uključen, rezultiraće odbijanjem tih ponuda, kao neispravnih.
Ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima, odnosno grupa ponuđača je u obavezi da uz ponudu dostavi: Finansijsko obezbeđenje za ozbiljnost ponude, i to blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem na iznos ne manji od 3% od vrednosti ponude. Propisno potpisana i overena blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem sa rokom važenja od minimum 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Originalna pisma o namerama banke za izdavanje neopozivih i bezuslovnih bankarskih garancija, plativih na prvi poziv bez prigovora i to:
a) Original pismo o namerama banke za izdavanje neopozive i bezuslovne garancije za povrećaj avansnog plaćanja, plative na prvi poziv bez prigovora, u visini traženog avansa (ne više od 25%) i sa rokom važnosti najmanje 15 dana duže od dana ispostavljanja okončane situacije.
b) Original pismo o namerama banke za izdavanje neopozive i bezuslovne garancije za dobro izvršenje posla, plative na prvi poziv bez prigovora, u iznosu od 10% od vrednosti ugovora i sa rokom važnosti 60 dana duže od ugovorenog roka za završetak radova. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda, a elementi kriterijuma za vrednovanje ponuda su:
1.) Ponuđena cena 60 pondera
2.) Visina zahtevanog avansa 10 pondera
3.) Tehničko-tehnološka opremljenost 30 pondera

Uvid u konkursnu dokumentaciju i rok za preuzimanje konkursne dokumentacije je do isteka roka za podnošenje ponuda. Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama Direkcije za urbanizam i izgardnju-Sokobanja, ul. Vojislava Ilića br.2, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova. Posle navedenog roka konkursna dokumentacije se ne može preuzeti. Preuzimanje konkursne dokumentacije može u ime ponuđača obaviti samo ovlašćeno lice, uz priložen dokaz o uplati u iznosu od 2.000,00 dinara na ime naknade troškova. Uplatu izvršiti na tekući račun broj 840-282647-64, model 97, poziv 10094, svrha uplate: naknada za preuzimanje konkursne dokumentacije 02/10. Uplaćena sredstva se neće vraćati. U slučaju da konkursnu dokumentaciju šaljemo poštom, pismeni zahtev i dokaz o uplati troškova konkursne dokumentacije dostaviti na faks 018/833-078. Ponuđači se mogu uveriti u sve uslove na lokalnim putevima i steći kompletan uvid na terenu radi davanja adekvatne ponude dvadesetpetog (25.) dana računajući od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“ u 11 časova na lokaciji na kojoj će se radovi i odvijati.

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu Direkcija za urbanizam i izgradnju-Sokobanja, Vojislava Ilića br.2, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova i moraju se nalaziti u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom - Ponuda za JAVNU NABAVKU BR. 02/10 za izvođenje radova zimskom održavanju lokalnih puteva na teritoriji Opštine Sokobanja u 2009/2010. godini. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je trideseti (30.) dan od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“, i to do 12:00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti tridesetog (30.) dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“, i to u 12:30 časova u prostorijama Direkcije za urbanizam i izgradnju-Sokobanja, ul. Vojislava Ilića br.2, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. U slučaju da otvaranju ponuda prisustvuje zakonski zastupnika ponuđača neophodno je da se isti legitimiše kao takav putem izvoda iz Agencije za privredne registra, OP-obrasca i sl. Ukoliko dan za dostavljanje i javno otvaranje ponuda padne na neradan dan, kao poslednji dan za dostavljanje ponude smatra se prvi naredni radni dan do 12:00 časova, kada će se izvršiti i javno otvaranje ponuda u 12:30 časova.

Okvirni rok u kome će Naručilac doneti Odluku o dodeli ugovora je trideset (30) dana od dana otvaranja ponuda.

Kontakt osoba: dipl.inž.građ. Svetlana Vučić, tel. 018/833-068 u periodu od 08:00 do 15:00 časova.

Ostale informacije:

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Oglas je objavljen na portalu UJN 23.sep 2010 i u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj: 67 , od dana: 17.sep 2010.godine
Preporučene knjige:

Nepokretnosti

Cena: 1627.5 dinara
Nepokretnosti Nepokretnosti II izdanje

Cena: 1627.5 dinara

Podelite ovu stranicu sa prijateljima:
Google! Facebook! Twitter! LinkedIn!
Sledeći članakPrethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije Konkursi i Tenderi:
 
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije